Англи хэлний хөтөлбөрүүд

Англи хэлний фэллов (ELF) хөтөлбөр: АНУ-аас мэргэжлийн TESOL-ийн багш нар Монгол дахь боловсролын байгууллага дээр 10 сар ажиллах боломжтой хөтөлбөр.

Англи хэлний мэргэжилтэн хөтөлбөр: АНУ-аас TEFL болон TESOL-ийн мэргэжилтэн Монгол Улсад хоёр долоо хоногоос дөрвөн сар хүртэл ажиллах боломжтой хөтөлбөр.

Англи хэлний Аксесс Микро-тэтгэлэгт хөтөлбөр: Англи хэлний Аксесс микро-тэтгэлэгт хөтөлбөр нь амьжиргааны төвшин доогуур өрхийн 14-20 насны хүүхдүүдэд зориулсан, хоёр жилийн эрчимжүүлсэн сургалт юм.

И-багш тэтгэлэгт хөтөлбөр: И-багш хөтөлбөрт нь АНУ-ын их сургуулийн долоо хүртэл төрлийн хичээлээс сонгон онлайнаар суралцах боломжийг Англи хэлний багш нарт олгодог.