Фулбрайтын Дунд сургуулийн багшийн TEA хөтөлбөр

Дунд сургуулийн багш нарт зориулсан Фулбрайтын TEA хөтөлбөр гэж юу вэ?

Дунд сургуулийн багш нарт зориулсан Fulbright Teaching Excellence and Achievement буюу Фулбрайтын TEA хөтөлбөр нь Англи хэл болон бусад гадаад хэл, математик болон бусад шинжлэх ухаан, нийгэм судлал, сэтгүүл зүй, харилцаа холбоо, болон тусгай боловсролын багш нарт АНУ-д мэргэжил дээшлүүлэх, туршлага солилцох, АНУ-ын талаарх мэдлэг нэмэгдүүлэх боломжийг олгодог зургаан долоо хоногийн академик сургалтын хөтөлбөр юм.  Тус хөтөлбөр нь хавар, намрын хоёр групптэй бөгөөд жилд 2-3 багш хамрагддаг.

Хөтөлбөр нь академик сургалт болон багшлах дадлагаас бүрдэнэ:

Академик сургалт: Шинэ заах арга зүй, хичээлийн төлөвлөгөө боловсруулалт, сургалтын стратеги, сургалтын технологи зэрэг сэдвүүдээр академик сургалтад хамрагдана. Англи хэлний чадвараа ахиулах шаардлагатай багш нарт хэлний эрчимжүүлсэн сургалтыг мөн санал болгодог.

Багшлах дадлага: Дадлагыг АНУ-ын дунд сургууль дээр явуулах ба энэ нь дадлагажигч багшид Америк багш, оюутнуудтай ажиллаж, туршлага судлах боломжийг олгодог. Оролцогчийг дэмжлэг, зөвлөгөө авах, соёлын хөтөлбөрт оролцох боломжуудаар мөн хангана.

Фулбрайтын TEA хөтөлбөр нь нь хоёр бүлэгтэй ба амжилттай сонгон шалгарсан оролцогч нь 1-3 дугаар сарын хооронд явагдах хаврын эсвэл 9-11 дүгээр сарын хооронд явагдах намрын аль нэгт бүлэгт оролцоно.

Эдгээр бүлгүүдийн аль нэг нь эмэгтэй хүүхдийн боловсрол, уур амьсгалын боловсрол, хэвлэл мэдээллийн боловсрол сэдвүүдийг аль нэгийг гүнзгийрүүлэн судлах боломжоор хангана. Эдгээр сэдвийг сонирхож буй өргөдөл гаргагч нь онлайн өргөдлийн материалд үүнийгээ тодорхойлох боломжтой. Сонгон шалгаруулалтын тоо хязгаартай тул төрөлжсөн бүлэгт оролцох хүсэлт гаргасан хүн бүр сонгогдохгүй болохыг анхаарна уу; гэсэн хэдий ч эмэгтэй хүүхдийн боловсрол, уур амьсгалын боловсрол, хэвлэл мэдээллийн боловсрол сэдвүүдээрх зарим нэг хичээл, материалыг хөтөлбөрийн бүх оролцогчдод хүргэх болно.

Хөтөлбөрийг амжилттай дүүргэсэн багш байрлаж байсан Америкийн дунд сургууль болон өөрийн сургуулийн хамтарсан хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, багш нарт сургалт явуулах, нэн шаардлагатай сургалтын материалын тусламж авах зэрэг солилцоотойгоо холбоотой төсөл хөтөлбөрүүдэд ЭСЯ-аас хамтран ажиллах боломжтой.

Хөтөлбөрт хамрагдагч нь АНУ-руу гэр бүлтэйгээ аялахыг зөвшөөрөхгүй болохыг анхаарна уу.

Тэтгэлэгт дараах зүйлсийг хамруулан ойлгоно:

 • Тээврийн бүх зардал (олон улсын болон дотоодын аялал)
 • Амьдрах буюу хоол унд, орон байрны зардал: Оролцогчид их сургуулийн дотуур байранд байрлаж, хоолны болон нэмэлт зардлын тэтгэмж авна
 • Эрүүл мэндийн даатгал: Оролцогчид өөрсдийн хөтөлбөрийн хугацаанд гэнэтийн ослын болон эрүүл мэндийн даатгалаар хангагдана
 • Визний зардал: АНУ-ын Засгийн газрын тэтгэлэгт хөтөлбөрт оролцогчдыг визний төлбөрөөс чөлөөлнө
 • Аяллын тэтгэмж: Оролцогчид ачаа болон аялалтай холбогдолтой бага хэмжээний бусад тэтгэмжийг олгоно

Хөтөлбөрт хамрагдагчдад тавигдах үндсэн шалгууруудад:

 • Монгол Улсын иргэн бөгөөд Монгол Улсад оршин сууж байх
 • Дунд сургуульд бүтэн цагаар ажиллаж байгаа Англи хэл болон бусад гадаад хэл, математик болон бусад шинжлэх ухаан, нийгэм судлал, сэтгүүл зүй, харилцаа холбоо, болон тусгай боловсролын багш байх*
 • Бакалаврын эсвэл дүйх зэрэгтэй байх
 • Өргөдөл гаргаж буй чиглэлээрээ гурав болон түүнээс дээш жил ажилласан мэргэжлийн туршлагатай байх (тав болон түүнээс дээш жил байвал давуу тал болно)
 • Хөтөлбөрт хамрагдаж ирээд үргэлжлүүлэн дунд сургууль багшлах сонирхолтойгоо харуулсан байх
 • Сургууль эсвэл амьдарч буй хотдоо манлайлах чанараа харуулсан байх
 • АНУ-ын сургуулиудад тусгайлсан семинарт оролцох, илтгэл тавихад ярианы болон бичгийн Англи хэлний чадвар сайтай байх.  Өргөдөл гаргах үед Англи хэлний шалгалтын оноо заавал байх албагүй.  Хөтөлбөрт амжилттай сонгон шалгарсан тохиолдолд нэр дэвшигчид TOEFL-ын 450 авах чадвартай байх шаардлагатай. Англи хэлний ур чадвар багатай (425-449) боловч бусад байдлаар хөтөлбөрт тэнцсэн цөөн тооны багшийг хөтөлбөрөөс өмнөх нэмэлт Англи хэлний сургалтад хамруулах боломжтой.

*Дунд сургуулийн багш гэдэгт долоо хоногт зааж буй нийт хичээлийн цагийн 50 болон түүнээс дээш хувь нь 12-18 насны сурагчидтай ажилладаг дунд болон ахлах ангийн багш нар багтана.  Ажлын цагийн 50-аас дээш хувийг дунд болон ахлах ангийн сурагчдад хичээл заахад зарцуулдаг бусад түвшний хичээл заах үүрэгтэй багш нар байж болно.  Өрсөлдөх чадвартай өндөртэй өргөдөл гаргагч нь сургууль дээрх манлайллаа нотлон харуулсан багш байна.

Энэхүү хөтөлбөр нь мэргэжлээрээ идэвхтэй ажиллаж буй багш нарт зориулсан дээд болон ахисан түвшний сургалтын хөтөлбөр болохыг анхаарна уу.  Боловсролын удирдлагын чиглэлээр ажиллаж буй мэргэжилтэн (боловсролын яамны төлөөлөгч, албан тушаалтан гэх мэт) болон ажлын нийт цагийн 50-аас доошгүй хувийг багшлахад зарцуулдаггүй сургуулийн удирдлага, багш сургагч багш, их дээд сургуулийн факультет, хувиараа хичээл заадаг Англи хэлний багш, гол төлөв гадаад иргэдэд үйлчилдэг багш нар хамрагдах боломжгүй болно.

Доор өргөдөл гаргагч нарт давуу талтай:

 • English Access Microscholarship Program, English Language Fellow Program болон Fulbright English Teaching Assistant Program хамтран хэрэгжүүлж буй багш
 • English Teaching Mentors Program эсвэл OPEN Program-т хамрагдаж байсан багш
 • Нөөц бололцоо хязгаарлагдмал нөхцөлд ажилладаг багш
 • Урьд нь Фулбрайтын багш нарт зориулсан хөтөлбөрт хамрагдаж эсвэл АНУ-ын Засгийн газрын санхүүжилттэй солилцооны хөтөлбөрөөр АНУ-ыг зорьж байгаагүй багш
 • АНУ-д өмнө нь ямар нэг байдлаар зорчиж байгаагүй буюу цөөн удаа зорчсон

АНУ-ын ногоон карт эзэмшигч монголчууд өргөдөл гаргах эрхгүй болохыг анхаарна уу.

2024-2025 оны Фулбрайтын TEA хөтөлбөрт өргөдөл гаргахдаа дараах алхмуудыг дагана уу:

 1. IREX онлайн сайт дээр бүртгүүлэх: fulbright.irex.org
 2. Онлайн өргөдлийн маягтыг бөглөн илгээх

Бүрэн гүйцэд бөглөсөн онлайн өргөдлийн маягтад дараах материалуудыг заавал хавсаргасан байна:

 1. Байгууллагын дэмжлэг үзүүлэх бичиг (Institutional Support and Reference Form)
 2. Хичээлийн төлөвлөгөө (Lesson Plan)
 3. Түр чөлөө зөвшөөрсөн бичиг (Leave Approval Form)
 4. Диплом/нуудын сканердсан хуулбар (Монгол хэл, Монгол бичиг, Англи хэл зэрэг бүх хэл дээр үйлдсэн хувилбаруудыг багтаана уу)

Өргөдлийн маягт, нэмэлт материалуудыг зарласан хугацааны дотор онлайнаар илгээх шаардлагатай.

Өргөдлийн маягт бөглөхдөө анхаарах зүйлс:

 • Бүх асуултад үнэн зөв хариулах.  Эссэ нь өөрийн бодлыг тусгасан өөрийн бүтээл байх. Бусдын ажил, санааг ашигласан аливаа үйлдлийг зохих ёсоор нь иш татаж ашигласан байх.  Бусдын санаа, бүтээлийг хулгайлах нь хөтөлбөрөөс шууд хасах үндэслэл болно.
 • Зөвхөн дээр дурьдсан бичиг баримтуудыг л хавсаргана уу.
 • Хавсаргасан бичиг баримтууд нь Англи хэл дээр байх эсвэл Англи хэл рүү хөрвүүлсэн албан ёсны орчуулгатай нь хавсаргасан байх.
 • Хавсаргасан бичиг баримтууд нь дараах форматтай байна: .PDF эсвэл зургийн файлууд (жишээ нь: .JPEG, .PNG, гэх мэт)

Онлайн өргөдлийн материал хүлээн авах сүүлийн хугацаа нь 2024 оны 2 дугаар сарын 5-ны Улаанбаатарын цагаар өглөөний 8 цаг.  Анхан шатны сонгон шалгаруулалтын хариу 2024 оны 2 дугаар сарын сүүлээр гарч, нийт өргөдөл гаргасан багш нарт э-мэйлээр мэдэгдэнэ. Хөтөлбөртэй холбоотой асуултад утсаар хариу өгөх боломжгүй. Хэрвээ танд асуулт байвал exchange@usembassy.mn хаягт хандана уу.

АНУ-ын Засгийн газрын бүхий л тэтгэлэгт хөтөлбөр нь сонгон шалгаруулалт дээр суурилсан байдаг. Нэр дэвшигчдийн онцгой нөхцөлийг тооцон үзэх ч эцсийн шийдвэрийг өргөдөл болон ярилцлагаар харуулсан ерөнхий чадамж дээр тулгуурлан хийнэ. Бид нэр дэвшигчийн соёлын элч байх, нийгэмдээ буцаад сайн сайхныг авчрах хүсэл эрмэлзэл, чадамжийг давхар тооцно.

Фулбрайтын TEA хөтөлбөрийн сонгон шалгаруулалтын үндсэн шатуудад:

Техникийн шалгалт: Өргөдлийг бүрэн гүйцэд бөглөсөн эсэхийг шалгах анхан шатны шалгуур. Энэ шатанд бид дараахийг шалгана:

 • Өргөдөл болон хавсралт материалууд бүрэн байгаа эсэх
 • Өргөдөл гаргагч нь тавигдсан үндсэн шалгуурыг хангасан эсэх

Эдгээрийг хангаагүй өргөдлийн материал нь сонгон шалгаруулалтаас хасагдана.

Өргөдөл хяналт: Техникийн шалгуурыг давсан өргөдлүүдийг ЭСЯ-аас зохион байгуулсан өргөдөл хяналтын хороонд илгээнэ.

Анхан шатны шалгаруулалт: Өргөдөл шалгах хорооны зөвлөмжийн дагуу шилдэг өргөдөл гаргагчдыг тодруулна. Анхан шатны шалгаруулалтад тэнцсэн хүмүүсийг ярилцлагад урина.

Ярилцлага: Ярилцлагын ЭСЯ-ны болон мэргэжилтнүүд удирдан явуулах ба хөтөлбөрт нэр дэвшигчдийг сонгон шалгаруулна.

Эцсийн шалгаруулалт: Эцсийн шат буюу Фулбрайтын гадаад тэтгэлэгт зөвлөлөөс (FFSB) батлагдсан нэр дэвшигчид хөтөлбөрт хамрагдах эрхтэй болно. Тус зөвлөлийг АНУ-ын ерөнхийлөгч томилдог ба дэлхийн өнцөг булан бүр дэх Фулбрайт хөтөлбөрийн оролцогчдыг сонгон шалгаруулдаг.

12-2 сар: Хөтөлбөр зарлагдаж, онлайн өргөдөл хүлээн авна

2-3 сар: Техникийн болон анхан шатны шалгаруулалтыг хийнэ

8 сар: Эцсийн шалгаруулалтын хариуг мэдэгдэнэ

1 сар: Хөтөлбөр эхэлж хаврын групп АНУ-ыг зорино

8 сар: Хөтөлбөр эхэлж намрын групп АНУ-ыг зорино