environment2

Улаанбаатар хот дахь Америкийн соёл мэдээллийн төв дээр хийсэн нийтэд нээлттэй ярианы үеэр