els

н. Чиеса ETA багш нарын хамтаар хичээлийн сүүлийн өдөр.