els2

н. Чиеса их, дээд сургуулиудын багш нарт зориулсан сургалтын үеэр