interfaith

Дк. Элсанүси Монголын шашны удирдагчидтай хийсэн уулзалтын үеэр