peace_corps

ЭТК-ын төв байгууллагын захирал Керри Хэслэр-Радлет Сайд Л. Пүрэвсүрэнгийн хамт.