CMSE training

Орон нутгийн Онцгой байдлын албаны аврагчид өвчтөнийг Эмнэлгийн ахисан шатны анхны тулсамж үзүүлэгч рүү авч ява байна