CMSE training

Эмнэлгийн ахисан шатны анхны тулсамж үзүүлэгч эмнэлэгт ирсэн өвчтөнийг үзэх буй нь