CMSE training

Иргэн Цэргийн Дэмжлэг багийн Дэслэгч Эмнэлгийн ахисан шатны анхны тулсамж үзүүлэх сонсогчдод MARCH үнэлгээ хэрхэн хийх зааварчилгааг үзүүлж байна