scholar

ОНХА-ны дарга, Америкийн төвүүд хариуцсан ажилтан нар Access Microscholarship хөтөлбөрийн сурагчидтай уулзаж, АНУ-ын их дээд сургуульд өргөдөл гаргах, мэргэжил сонгох талаар ярилцлаа.