Дэлхийн Усны Өдөр: “УС-ХӨГЖЛИЙН ТҮЛХҮҮР” оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал