Монгол Улс АНУ-аас хүнсний аюулгүй байдлын тусламжийн хүрээнд 2 сая ам.доллар хүлээн авна