2022 оны Дотоодын грант хөтөлбөр – Санхүүжилт олгох боломжийн тухай удирдамж