4july-01

Арга хэмжээг нээн Элчин сайд Кэмбэлл үг хэллээ.